Polubowne rozwiązywanie sporów

Polubowne rozwiązywanie sporów

Kancelaria oferuje profesjonalne wsparcie podczas polubownego rozwiązywania sporów w ramach negocjacji oraz w postępowaniach arbitrażowych i mediacji. Wszyscy członkowie zespołu są certyfikowanymi mediatorami, dodatkowo Adwokat Łukasz Górski jest arbitrem przy Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy.

Kancelaria oferuje także prowadzenie negocjacji i mediacji w zakresie spraw cywilnych i rodzinnych oraz w sporach między przedsiębiorcami (spraw gospodarczych).

Korzyści, które można odnieść w wyniku mediacji:

  • mediacja daje możliwość samodzielnego, szybszego i tańszego rozwiązania sporu,
  • mediacja stwarza szansę na obniżenie negatywnych emocji w sporze, lepsze zrozumienie potrzeb własnych i drugiej strony, a także utrzymanie wzajemnych relacji,
  • mediacja umożliwia również zachowanie pozytywnego wizerunku podmiotu lub osoby.

Postępowanie mediacyjne jest zawsze dobrowolne i poufne.

Mediacja może być prowadzona w trakcie postępowania sądowego, jak również i przed wniesieniem sprawy do sądu (tzw. mediacja pozasądowa). Warto wiedzieć, że wniesienie wniosku o mediację przerywa bieg przedawnienia roszczenia. Zatwierdzona ugoda przez sąd ma moc ugody zawartej przed sądem, kończąc tym samym postępowanie sądowe. W przypadku mediacji pozasądowej, w razie zawarcia ugody przed mediatorem, można wystąpić o jej zatwierdzenie przez sąd, co nie podlega opłacie. W obu przypadkach zatwierdzona sądownie ugoda, o ile podlega wykonaniu, może otrzymać klauzulę wykonalności i być podstawą do skierowania sprawy do egzekucji komorniczej.

Wzięcie udziału w mediacji przedsądowej pozwala także na obniżenie opłaty stałej lub stosunkowej od pozwu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 zł.