Cennik

Cennik

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie dla każdej sprawy każdego klienta, w formie kwoty ryczałtowej lub stawki godzinowej, zaś w odniesieniu do reprezentacji podczas sporów sądowych w oparciu o obowiązujące stawki wynagrodzenia adwokackiego i ustalonej premii za pomyślny wynik sprawy.

W przypadku klientów, z którymi Kancelaria jest związana umowami o stałą obsługę prawną, preferowane jest wynagrodzenie w formie ryczałtowej, określane na podstawie miesięcznego nakładu pracy Kancelarii, związanego z tą obsługą.

Do ustalonych kwot wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących stawek.